RSS

Rozkład dnia

Rozkład dnia dla dzieci młodszych:

 • 6.30- 8.30   Schodzenie się™ dzieci, praca indywidualna i w małych zespoł‚ach, zabawy wg wyboru dzieci. Zabawa ruchowa.   Przygotowanie do ¶niadania.
 • 8.30-9.00– ¶›niadanie
 • 9.00- 9.25- Zaję™cia dydaktyczne proponowane przez nauczyciela, zabawa ruchowa
 • 9.25-11.15- Zabawy dowolne dzieci, praca indywidualna, pobyt na ¶wieĽym powietrzu
 • 11.15-11.30-  Czynno¶›ci higieniczne i samoobsługowe w ł‚azience, przygotowanie do obiadu
 • 11.30-12.00- Obiad
 • 12.00- 14.00-  LeĽakowanie
 • 14.00- 14.15- Likwidacja leĽakowania. Zabawa ruchowa.
 • 14.15- 14.30- Czynno¶ci samoobsł‚ugowe w łazience, przygotowanie do podwieczorku
 • 14.30- 15.00-  Podwieczorek
 • 15.00- 17.00-  Zabawy indywidualne i zespołowe, utrwalenie tre¶ci programowych, sł‚uchanie bajek opowiadań„ nauczyciela, zabawy dowolne, rozchodzenie się™ dzieci.

Kontakty indywidualne z rodzicami. Zabawy na ¶›wieĽym powietrzu lub w sali.

Rozkł‚ad dnia dla dzieci starszych:

 • 6.30- 8.30   Schodzenie się™ dzieci. Zabawy dowolne sł‚uĽ±ce realizacji pomysł‚ów dzieci. Zabawy integruj±ce grupę™. ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijaj±…ce percepcje wzrokow±… i słuchow±˝, grafomotorykę˝). Rozmowy kierowane na tematy  zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.   Przygotowanie do ¶niadania
 • 8.30-9.00- ¦niadanie
 • 9.00- 10.00- Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z cał± grup±˝.
 • 10.00-11.15- Spacery, zabawy dowolne, kierowane na placu przedszkolnym lub w sali.
 • 11.15-11.30- Czynno¶ci higieniczne i samoobsługowe w łazience, przygotowanie do obiadu
 • 11.30- 12.00- Obiad
 • 12.00- 12.30- Odpoczynek, ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek, opowiadań
 • 12.30-14.00- Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, logopedyczne, słownikowe, .ortofoniczne, utrwalenie poznanych wiadomo¶ci, wierszy i piosenek. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.
 • 14.00- 14.15- Czynno¶ci samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku
 • 14.15- 14.30- Podwieczorek
 • 15.00- 17.00- Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwo¶ci i potrzeb. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej. ćwiczenia wspomagaj±ce. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci w sali  lub  ogrodzie.