Koncepcja

Wizja

Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój każdego dziecka, umożliwiając dla swoich podopiecznych wysoki poziom przygotowania do podjęcia roli ucznia, odkrywa także uzdolnienia i predyspozycje dziecka oraz promuje edukację ekologiczną.

Misja

 1. Jesteśmy po to, by Twoje dziecko kształtowało swoja osobowość w sposób otwarty, twórczy  i aktywny.
 2. Współdziałamy z rodziną w procesie opieki i wychowania
 3. Stymulujemy wszechstronny rozwój dziecka
 4. Tworzymy warunki do jak najlepszego przygotowania dziecka do podjęcia roli ucznia
 5. Staramy się poznać potrzeby Twojego dziecka, gdyż diagnozujemy jego możliwości i zainteresowania
 6. Odkrywamy twórcze predyspozycje Twojego dziecka i dajemy mu możliwość rozwijania ich.
 7. Propagujemy zdrowy styl życia poprzez realizację szeregu działań promujących edukację ekologiczną.

 

Główne priorytety przedszkola

Działania podejmowane zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa. Ujawnienie tkwiących w dzieciach zdolności twórczych i umożliwienie ich rozwoju. Realizacja przyjętych przez przedszkole założeń proekologicznych.

Model absolwenta naszego przedszkola

Pragniemy, aby dziecko kończące przedszkole:

 1. potrafiło dobrze funkcjonować w szkole w roli ucznia,
 2. było zainteresowane i otwarte na nowości,
 3. posiadało umiejętności koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrzymałości,
 4. potrafiło radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 5. było samodzielne,
 6. było odporne na stres,
 7. posiadało podstawową wiedzę o świecie ludzi, zwierząt, roślin,
 8. stosowało zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną,
 9. posiadało wiedzę z zakresu kultury i dziedzictwa narodu, własnego regionu,
 10. wykazywało potrzebę poszanowania przyrody i ochrony środowiska, racjonalnego 
 11. korzystania ze źródeł energii.

 

Realizacja koncepcji przewidywana jest na 3 lata.

,,Mali strażnicy lasu” - rok szkolny 2014/2015
,,Mały ekolog” - rok szkolny 2015/2016
,,Przedszkolak z przyrodą na ty” - rok szkolny 2016/2017